Ga naar hoofdinhoud

Voor 23:59 besteld = Volgende werkdag geleverd!

Algemene voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden
Downloaden

Algemene voorwaarden

1. Definities

account: Een voor de opdrachtgever, door gebruikersnaam en wachtwoord afgeschermde, gebruikersomgeving op de website. acceptatievoorwaarden: De door Afval.nl verstrekte voorschriften met betrekking tot de aard, eigenschappen, samenstelling en aanbiedingswijze van de afvalstoffen (zie afvalsoorten op de website)

afvalstoffen: De stoffen waarvan de opdrachtgever zich in het kader van de overeenkomst met Afval.nl ontdoet door ze te verzamelen en aan te bieden in de ter beschikking gesteld inzamelmiddel.

inzamelmiddel: Een door Afval.nl beschikbaar gesteld middel zoals (rol)containers, bestemd voor de tijdige opslag, het vervoer en/of de verwijdering van afvalstoffen
dienst: De door Afval.nl in het kader van de overeenkomst te verrichten activiteiten.
Afval.nl: De besloten vennootschap Afval.nl bv locatie: Het adres waar opdrachtgever de afvalstoffen aanbiedt voor inzameling. opdrachtgever: al diegene die met Afval.nl een overeenkomst heeft gesloten.
overeenkomst : iedere opdracht waarbij Afval.nl zich jegens opdrachtgever verbindt de door deze opgedragen werkzaamheden te verrichten en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
website: De website van Afval.nl met als webadres; http://www.afval.nl
inzamelaar: bedrijf dat in opdracht van Afval.nl inzamelmiddelen verhuurt en de afvalstoffen inzamelt.

2. Toepasselijkheid en wijzigingen Algemene Voorwaarden

2.1. Alle van toepassing zijnde voorwaarden zijn digitaal beschikbaar op de website van afval.nl 2.2. Afval.nl kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Wijzigingen worden bekend gemaakt op de website en middels een bericht op het persoonlijke afval-account. Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijden van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Algemene Voorwaarden aanvaard.

3. Weigeren bestelling

3.1. Afval.nl is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Afval.nl goede gronden heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, deelt Afval.nl dit gemotiveerd mee binnen tien dagen na ontvangst van de bestelling.

4. Overeenkomst

4.1. Totstandkoming
4.1.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.1.2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Afval.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

4.1.3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de gegevens die hij invoert tijdens het bestelproces.
4.2. Duur en beëindiging

4.2.1. De overeenkomst treedt in werking op de datum die de opdrachtgever aangeeft in het bestelproces en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

4.2.2. de opdrachtgever kan de overeenkomst op ieder gewenst moment opzeggen, door dit aan te geven in zijn account of door een aangetekende brief aan Afval.nl.

4.2.3. De overeenkomst eindigt als de opdrachtgever in een aaneengesloten periode van 6 maanden geen diensten van Afval.nl afneemt. 4.3. Wijzigings- of Annuleringsvoorwaarden
4.3.1. Via het account kan de opdrachtgever tot 24 uur voor de dag waarop de lediging of plaatsing plaats vindt de opdracht wijzigen of annuleren.
4.3.2. Indien de wijziging of annulering nà de 24 uurtermijn wordt gemeld, dan is Afval.nl gerechtigd om standaard wijziging- of annuleringskosten in rekening te brengen. De hoogte van deze kosten zijn opgenomen op de website van Afval.nl.
4.4. Bedenktermijn
4.4.1 De opdrachtgever heeft het recht om binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds. De overeenkomst is derhalve pas definitief als 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst zijn verstreken. Het eventueel al door de opdrachtgever betaalde bedrag zal binnen uiterlijk 14 dagen worden terugbetaald door Afval.nl. Zodra de container is geplaatst is de bedenktermijn niet meer van toepassing.

5. Afval-account

5.1. Bij het aangaan van de overeenkomst krijgt de opdrachtgever de beschikking over een account op de website, waar de inhoud van de overeenkomst en de uitgevoerde transacties zijn in te zien.
5.2. De opdrachtgever krijgt toegang tot het account door in te loggen met een gebruikersnaam en een door de opdrachtgever gekozen wachtwoord. Afval.nl kan dit wachtwoord niet inzien. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van het wachtwoord en het misbruik door derden.
5.3. Alle handelingen die worden uitgevoerd via het account, nadat daartoe toegang is verkregen door het ingeven van gebruikersnaam en wachtwoord, worden aan de opdrachtgever toegerekend.
5.4. Binnen het account kan de opdrachtgever tenminste de volgende handelingen
verrichten:
• wijziging van persoonlijke- en bedrijfsgegevens, • wijziging van het wachtwoord
• wijziging van de gewenste containeruitvoering, locatie en frequentie van het legen van de container,
• elektronisch betalen en machtigen tot incasso,
• melden van schades en klachten,
• opzeggen van de overeenkomst.

6. Tarieven

6.1. Voor de door de opdrachtgever van Afval.nl afgenomen diensten is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd. De geldende tarieven staan vermeld op de website.

6.2. Verandering van de tarieven voor bedrijven wordt bekend gemaakt op de website en door een aan de opdrachtgever gericht e-mailbericht.
6.3. Een tariefsverhoging voor bedrijven wordt niet eerder van kracht dan vier weken na de bekendmaking per e-mail.

6.4. Een tariefsverhoging voor consumenten/particulieren na totstandkoming van de overeenkomst is niet toegestaan, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. De consumenten/particulieren heeft de mogelijkheid de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

7. Facturen en betalingen

7.1. Alle facturen voortvloeiend uit overeenkomsten tussen opdrachtgever en afval.nl zijn digitaal en beschikbaar in de persoonlijke pagina van de opdrachtgever. Aanvullende of correctiefacturen worden tevens digitaal verstuurd per e-mail.

7.2. Voor de betaling van de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen kan de opdrachtgever kiezen voor een incassoregeling of een (digitale) bankoverschrijving. De door de opdrachtgever gemaakte keuze wordt vermeld in het account, en kan daar door de opdrachtgever worden gewijzigd. 7.3. incassoregeling.

7.3.1. Als de opdrachtgever kiest voor de incassoregeling dient de opdrachtgever Afval.nl te machtigen tot het incasseren van de vergoedingen van een door de opdrachtgever aangegeven rekening bij een Nederlandse bank. De verschuldigde vergoeding wordt na plaatsing van de container(s) van de rekening afgehaald.
7.3.2. Als een incassering niet mogelijk blijkt omdat er onvoldoende saldo op de bankrekening staat, of als de opdrachtgever een incassering laat terugboeken, zal Afval.nl de uitvoering van de dienst opschorten, en dit zo spoedig mogelijk per e-mail melden aan de opdrachtgever.

8. Betalingsgrondslag

8.1. Voor de bepaling van de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen
zijn de gegevens in het account beslissend, tenzij de opdrachtgever aantoont dat deze gegevens niet juist zijn.

8.2. Vergoedingen aangegeven als voorrijkosten worden in rekening gebracht bij elk bezoek dat de inzamelaar aan de locatie van de opdrachtgever brengt voor het ledigen en/of afvoeren van containers.

8.3. Voorrijkosten worden ook in rekening gebracht als de geplande lediging niet kan worden uitgevoerd omdat:
• de container niet gereed staat voor lediging

• de container zodanig beschadigd is dat lediging niet veilig kan plaatsvinden
• de container afvalstoffen bevat die niet overeenkomen met de acceptatievoorwaarden.

• om een of andere reden dan de hierboven genoemde reden is toe te rekenen aan de opdrachtgever
Afval.nl zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk persoonlijk en per e-mail op de hoogte stellen.

8.4. Vergoedingen aangegeven als ledigingskosten worden in rekening gebracht per geledigde container.
8.5. Voor zover vergoedingen afhankelijk zijn van het gewicht van de afvalstoffen, is het door Afval.nl vastgestelde gewicht beslissend, tenzij de opdrachtgever aantoont dat deze gegevens niet juist zijn.
8.6. Als het gewicht van de afvalstoffen niet kan worden vastgesteld vanwege een storing aan de gebruikte weeginstallatie zal de verschuldigde vergoeding worden gebaseerd op een forfaitair gewicht, dat is vermeld in de overeenkomst.

9. Container

9.1. De container wordt, al dan niet tegen vergoeding, op huurbasis aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld en blijft eigendom van de inzamelaar.
9.2. De container mag alleen worden gebruikt voor het verzamelen van de in de overeenkomst genoemde afvalstoffen, op de daar genoemde locatie.
9.3. Onderhoud ten gevolge van normale slijtage komt voor rekening van Afval.nl. Overige schade komt voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever aantoont dat Afval.nl hiervoor verantwoordelijk is. De opdrachtgever meldt geconstateerde schade zo snel mogelijk aan Afval.nl, op de manier die op de website is vermeld.
9.4. Bij beëindiging van de overeenkomst zorgt de opdrachtgever dat de container leeg, schoon, en in goede staat ter beschikking van de inzamelaar wordt
gesteld.
9.5 Gebrekkig product
9.5.1. Indien de geleverde container niet conform de overeenkomst is, dient de opdrachtgever de eventuele gebreken of verkeerd geleverde container onmiddellijk na ontvangst te melden bij Afval.nl. Afval.nl raadt de opdrachtgever aan de geleverde container onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken of verkeerd geleverde container binnen bekwame tijde schriftelijk (per email: info@afval.nl) te melden.

10. Afvalstoffen

10.1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de afvalstoffen, die in de container worden verzameld, voldoen aan de acceptatievoorwaarden, zoals vermeld op de website (bij afvalsoorten), en geen schade toebrengen aan de container of de wagen waarmee de container wordt leeggemaakt. 10.2. Als de inzamelaar bij controle vaststelt dat de afvalstoffen niet voldoen aan de acceptatievoorwaarden, zal de betreffende container niet worden geledigd.

10.3. Schade, die ontstaat voor Afval.nl doordat de ingezamelde afvalstoffen niet aan de acceptatievoorwaarden voldoen, komt voor rekening van de opdrachtgever.

10.4. Na inzameling zijn de afvalstoffen eigendom van de inzamelaar.
10.5. De inzamelaar draagt zorg voor verwerking van de ingezamelde afvalstoffen in overeenstemming met de geldende wetgeving.

11. Aansprakelijkheid van Afval.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

Afval.nl bv, postbus 76, 1850 AB Heiloo, info@afval.nl KvK nr: 4078806 BTW nr: 8003.78.532 B.01

11.1. Afval.nl zorgt dat de inzamelaar conform de in de branche gebruikelijke voorwaarden verzekerd is voor aansprakelijkheid.

12. Leveringsvoorwaarden

12.1. Afval.nl streeft ernaar een container te plaatsen binnen 2 werkdagen na de bestelling te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 5 werkdagen na de bestelling worden geleverd. Mocht dit om een of andere reden niet worden uitgevoerd, dan ontvangt de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na de bestelling bericht en heeft de opdrachtgever het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

13. Klachten

13.1. Afval.nl staat in voor een correcte en spoedige behandeling van klachten. Deze behandeling wordt bespoedigd door een klacht te melden volgens de daarvoor op de website vermelde aanwijzingen.

13.2. Klachten dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Afval.nl is niet verplicht tot behandeling van klachten, die betrekking hebben op handelingen die meer dan een jaar vóór de melding hebben plaatsgevonden.

13.3. Het indienen van een klacht heft de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

De onderstaande klachtenregeling is van toepassing volgens de webwinkelkeur. "We raden u aan om klachten eerst bij ons ‘afval.nl’ kenbaar te maken door te mailen naar info@afval.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."

14. Geschillenregeling

14.1. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op. Liefst per email via: info@afval.nl. Binnen 1 werkdag zal Afval.nl op uw klacht reageren.

14.2. Op de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

14. Geschillenregeling

14.1. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op. Liefst per email via: info@afval.nl. Binnen 1 werkdag zal Afval.nl op uw klacht reageren.

14.2. Op de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

 

Veilig bestellen

Trustmark webshop